Yazılarım

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU 2022

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU 2022 , LİMİTED ANONİM ŞİRKET KURULUŞU – DIŞ TİCARET ŞİRKETİ KURULUŞU, İTHALAT İHRACAT
Hukuki Dayanak
Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının dayanağı 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur. Kanun’un m.3/a-1,2 hükümlerine göre yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir ve yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir.
Yabancıların Kurabilecekleri Şirketler
Yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Bu ifadeden yabancıların Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan her türlü şirket türü ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirket türlerinden birini kurabileceğini anlamak gerekir. Yabancı kendine en uygun şirket türünü bu kanunlardan belirleyip kurabilir.
Türkiye’de Kurulabilecek Şirket Türleri
Anonim Şirket
Limited Şirket
Bu şirket türleri arasında günümüzde en çok tercih edilenler Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Diğer şirket türleri artık sadece teorik olarak varlığını sürdürmektedir.
Yabancıların Limited veya Anonim Şirket Kurması
Yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye’de şirket kurarken yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Kısaca Kuruluş aşamasında öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür ve temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar ve yönetim belirlenmelidir. Ardından mevzuata uygun bir ana sözleşme hazırlanmalıdır. Gerekli diğer belgeler hazırlanır ve ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Bu noktada şirket sermayesinin %0,04’ü “Rekabet Kurumu Payı” olarak kurumun banka hesabına yatırılmalıdır. Anonim şirketlerde ise nakdi olarak taahhüt edilen payların yüzde 25’i şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılmalıdır.
Ticaret Sicil Müdürlüğü başvurusunun ardından bir eksik bulunmuyorsa tescil işlemi tamamlanır. Şirket ticaret siciline tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanır. Tescilden sonra şirketini Türkiye’de ikamet ederek işletmek isteyen yabancı pay sahipleri ve yetkililer için ise çalışma izni almalıdır.
Yabancıların Şirket Kurmasında Aşamalar
TBK’da yer alan adi şirket için ana sözleşme üzerinden sözlü bir mutakabat sağlanması yeterli iken TBK’da yer alan adi şirket dışındaki şirketler için aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.
Şirket esas sözleşmesinin usulüne uygun hazırlanması
MERSİS üzerinden tutanak ve ana sözleşmenin gönderilmesi
Evrakların düzenlenmesi ve noterlikçe onaylanması
Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına Hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com

Şirketin potansiyel vergi numarası edinmesi
Sermayenin belirli bir kısmının Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılması
Sermayenin belirli bir kısmının şirket banka hesabına yatırılması ve belgelenmesi
Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru
Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tasdik ettirilmesi
Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisinin talep edilmesi
İmza sirküleri düzenlenmesi
Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması
Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne İlk Başvuruda Gerekli Belgeler
Şirket sözleşmesi
Her bir hissedarın pasaport nüshası
Şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında faaliyet belgesi
Tüzel kişi hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararları
Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve görevlendirmeyi içeren karar
Başvuruyu yetkili TSM ve diğer resmi yetkililer huzurunda takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli nüshası
İmza beyannameleri
Şirket müdürlerinin nüfus cüzdanı suretleri
Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler
Tescil talep dilekçesi
Kuruluş bildirim formu
Şirket sözleşmesi
Rekabet Kurumuna ödeme belgesi
Şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannameleri
Kuruluş beyannamesi
Ticaret Odası tescil formu
Yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı
Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu
Ayni sermaye uzman raporu, taşınmazda takyidat olmadığına dair sicil beyanı, şerhlere ilişkin belge, taşınmaza ilişkin yazılı anlaşmalar

Yabancı Menşeli Bir Tüzel Kişinin Limited, Anonim Şirket Kurabilmesi
Tek ve Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited, Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı tek ortaklı, iki ortaklı veya daha fazla olacak şekilde limited, Anonim şirket kurabilmektedir. Söz konusu kuruluş işlemleri için bir takım evraklar hazırlanması gerekecektir, limited şirket kurmaya karar verdikten sonra ofisimize pasaport ile birlikte gelirseniz, gerekli evraklar hazırlanır ve aynı gün limited, Anonim şirket kuruluş işlemi başlar 2-3 gün içerisinde ise limited, Anonim şirketiniz kurulmuş olup vergi levhanızı alabilirsiniz.

Potansiyel Vergi Numarası Almak
Potansiyel vergi numarası şirketin Türk vatandaşı olmayan ortakları ve Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için gereklidir. İlgili vergi dairesinden alınır. Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancıların şirket sermayesinin de yatırılacağı bir banka hesabı açılmalıdır. Kuruluş tescili sonrasında yetkililere imza sirküleri çıkartılır. Muhasebe vekaleti noterden onaylatılır ve ardından potansiyel vergi numarası almak için başvuru yapılır. Bu başvuru vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi kullanılarak çevrimiçi de yapılabilmektedir.
Potansiyel Vergi Numarası Başvurusunda Gerekli Belgeler
Tescil talep dilekçesi
Ana sözleşmenin aslı
Şirketin kayıtlı adresi için kira sözleşmesi
Vekil ile temsil varsa şirket adına vergi dairesine başvuruda bulunma yetkisi veren bir vekaletname
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları
Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.
Türkiye’de elde edilen kar ve diğer bazı gelirler yurt dışına serbest şekilde transfer edebilir.
Olası hukuki uyuşmazlıklarda milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir.
Kurulan şirketlere yabancı personel istihdamı bakımından çalışma izni kolaylığı sağlanır.
Nakit dışı sermayelerinin tespitinde uluslararası değer kuruluşlarının raporları esas alınır.
Bazı vergi avantajlarından yararlanılır.
Türkiye’nin yabancı yatırımcıların haklarını koruyan birçok uluslararası anlaşmaya taraf olması hukuki güvence sağlar.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Öncelikle şirketin KVKK uyumuna, VERBIS kaydına ve ticari elektronik ileti düzenlemesine uyumuna dikkat edilmelidir. Ayrıca yabancıların şirket kurması sürecinde en ufak ayrıntıya dahi önem verilmelidir. Bu noktada sürecin sağlıklı yürütülmesi ve istenilen belgelerin eksiksiz, hatasız edinilmesi için muhakkak bu alanda uzman, Mali Müşavirlerden yardım alınmalıdır. Şayet yapılacak bir eksik veya hata zaten uzun olan süreci daha da olumsuz etkileyecektir.

Yabancı uyruklu şirket açabilir mi ?
Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

Yabancılar hangi şirketleri kurabilir ?
Eski Kanun döneminde yabancılara yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni tanınıyordu. Artık yabancılar bakımından şirket türü noktasında sınırlama söz konusu değildir. TTK’da yer alan her türlü şirket türü ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip kurulabilir.

Yabancılar limited şirket ortağı olabilir mi ?
Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi?
Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyetinde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

Yabancı uyruklu Türkiye’de şirket kurabilir mi?
Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

Yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurar?
Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına Hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com

Çalışma izni olmayan yabancı şirket kurabilir mi?
Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına Hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu 2022 – Yabancı şirket kuruluşu 2022 – yabancı şirket kurabilir mi 2022 – yabancıların şirket kurması 2022 -tek yabancı ortaklı limited şirket kuruluşu 2022 – yabancı ortaklı anonim şirket kuruluşu 2022 – Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi? – Yabancıların Limited veya Anonim Şirket Kurması

Yazar

Şirket Kuruluş İşlemleri